O Jednostce

144 lata Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej, Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego

Straż Pożarna w Mszanie Dolnej  została zorganizowana  pod  nazwą „ Towarzystwo Straży Pożarnej” w dniu  15 lutego 1878 r. Protokół  z zebrania  założycielskiego  wskazuje, że w zebraniu tym brali udział: Wójt Marcin Knapczyk, Naczelnik Poczty Jan Solecki, członkowie Rady Gminy oraz wielu  zarówno zacnych, jak również i młodych mieszkańców Mszany Dolnej.

Do Towarzystwa Straży Pożarnej zgłosiły się, jako ochotnicy, 32 osoby.

Prezesem został Jan Solecki, Naczelnikiem  Kazimierz Machaj,  Skarbnikiem  Marcin Knapczyk. Siedziba Towarzystwa było pomieszczenie w budynku ratusza w Rynku.

Tam przechowywano sprzęt pożarniczy zakupiony z funduszy pochodzących ze zbiórek.

Zaczęto również pozyskiwać pieniądze  na zakup działki pod remizę, którą  niebawem nabyto za 750 złotych reńskich. Przy ogromie pracy druhów i społeczności Mszany Dolnej oraz okolicznych wsi doprowadzono do budowy remizy położonej obecnie przy ul. Matejki.

Remizę oddano do użytku w roku 1890, umieszczono w niej  3 wozy na zaprzęg konny, sikawkę, drabiny, osęki, węże. W razie alarmu  sygnałem trąbki korzystano z koni gospodarzy: Jana Wcisło, Stanisława Stachury, Władysława Szarka.  

Towarzystwo Straży Pożarnej  podjęło również myśl o utworzeniu własnej orkiestry do której powstanie doszło w roku 1902  i podczas jubileuszu  25-lecia przypadającego na rok 1903 orkiestra zagrała poprawnie.

W 1934 roku  wielka powódź, która nawiedziła Mszanę Dolną przysporzyła wiele pracy. Bezustanny deszcz padał od 16 do 20 lipca, zostały zniszczone drogi, a nawet tory kolejowe. Dzięki  ofiarnej służbie strażaków udało się uniknąć śmiertelnych wypadków i uratować zagrożone domostwa.

W 1939 roku po wybuchu II wojny światowej pomieszczenia straży zajęto na  magazyny zbożowe i sortownię skonfiskowanego mienia żydowskiego. W roku 1944  wybrany został konspiracyjny Zarząd Straży Pożarnej, Naczelnikiem został Stanisław Dobrowolski, który to wcześniej wywiózł i ukrył część sprzętu z remizy po wkroczeniu armii niemieckiej do Mszany Dolnej. Od momentu wyzwolenia  następowała odbudowa szeregów  straży do, której w znacznej mierze przyczynili się Stanisław Dobrowolski, Stanisław Mitana,  Maciej Chrustek, Józef Znachowski.

W roku 1952 rozpoczęto  budowę wieży strażackiej, która została ukończona w roku 1953, prowadzącym budowę był mistrz murarski Wincenty Aksamit. W roku 1970 powołano  Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka, który oddano do użytku w całości w 1974 r. Wielkie uznanie i podziękowanie od społeczeństwa i władz za ogromny wkład pracy otrzymał ówczesny Naczelnik Józef Kasprzyk, Prezes Zarządu Kazimierz Pieron i Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Marian Radziszewski. Z uroczystością otwarcia zbiegła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru i przekazania wozu bojowego.

W 1991 r. dokonano przebudowy  dachu i  pozyskane w ten sposób pomieszczenia przeznaczono na salę w, której odbywają się próby orkiestry, szatnie oraz magazyny. Inicjatorem tych działań był Prezes Jan Wcisło, który poświęcił wiele sił i zdrowia w to przedsięwzięcie. W roku 1997 jednostka OSP brała czynny udział w akcji ratowniczej podczas powodzi, broniąc przed zalaniem zagrożone tereny miasta i gminy Mszana Dolna  oraz likwidując jej skutki.
Za dobrą organizację  akcji i ofiarną służbę medalem  „Za ofiarność i odwagę” odznaczony został  naczelnik Jan Piekarczyk. Po roku 2000 dokonano rozbudowy zaplecza kuchennego wykonano wiele prac remontowych, utwardzono plac kostką  przed budynkiem, wykonano nową szatnię dla sekcji bojowej w garażach, nowoczesną pralnię.

Budynek Domu Strażaka wykorzystywany jest  na  przyjęcia weselne, z których dochód  przeznaczany jest na bieżące utrzymanie straży, orkiestry oraz funkcjonowanie budynku. W 2020 roku od 12 marca gdy ogłoszono narodową pandemię Covid 19 nasza jednostka boryka się z bardzo dużymi problemami finansowymi gdyż straciliśmy nasze główne źródło dochodu. Mimo to dzięki członkom wspierającym i naszym darczyńcom, mieszkańcom Mszany Dolnej i nie tylko udaje nam się działać, jak to zresztą widać na załączonych w mediach obrazkach.
Pracami OSP kieruje Zarząd  w składzie :       

Prezes ———– PIĄTKOWSKI Bartosz,  
Wiceprezes —— RATAJ Piotr,   
Naczelnik ——– KORDECZKA Michał, 
Z-ca Naczelnika– POTACZEK Wojciech, 
Z-ca Naczelnika – WACŁAWIK Mariusz,
Sekretarz ——– STOŻEK Kazimierz,
Skarbnik ——— KASPRZYK Lidia
Kronikarz ——– WOJCIACZYK Igor,
Gospodarz ——- RATAJ Zbigniew.

Wyposażenie jednostki tworzą między innymi:                                                                                                                           

4 samochody ratowniczo – gaśnicze posiadające pełny sprzęt bojowy i ratowniczy.
-GLBARt1/2I….VECO,
-SLRR IVECO MASSIF,
-MAN.GBA1,5/16,
-SCANIA…..GCBARt4/28,

Jednostkę OSP w Mszanie Dolnej tworzy:
– 91 członków czynnych
– 15 członków honorowych
–   9 członków  wspierających
– 44 członków orkiestry dętej

W roku 2020 OSP w Mszanie Dolnej interweniowała 112 razy Strażacy  ratownicy przy tych wyjazdach przepracowali społecznie ponad 1000 godzin.
Orkiestra OSP brała udział w uroczystościach państwowych i kościelnych. Oczywiście wszystko odbyło się zgodnie z przepisami sanitarnymi w związku z COVID 19

Przetłumacz »