Historia

Zarys Historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej – to już 146 lat !

15 lutego 1878 roku została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej, która wówczas nosiła nazwę: Towarzystwo Straży Pożarnej. Prezesem Towarzystwa został wybrany ówczesny naczelnik poczty – Jan Solecki, naczelnikiem – Kazimierz Machaj, zaś skarbnikiem – Marcin Knapczyk – wójt Mszany Dolnej.

Zrozumienie dla potrzeb strażackich wśród mieszkańców Mszany Dolnej było duże, skoro przez zimę zebrano pieniądze na zakup sikawki ręcznej, wężów, drabiny, toporów i wozu. Sprzęt, którego wciąż przybywało, przechowywano początkowo w wozowni pod ratuszem miejskim w rynku.

W 1900 roku oddano do użytku wybudowaną remizę strażacką. Wtedy też podjęto myśl by założyć strażacką orkiestrę dętą, która mogłaby zagrać już na jubileuszu 25-lecia mszańskiej Straży Pożarnej. Wcześniej, przy okazji różnych imprez, strażakom przygrywały miejscowe kapele góralskie. W 1902 roku ks. Wojciech Woźniczka założył Orkiestrę Dętą, natomiast jej dyrygentem i nauczycielem muzyki został organista Gałuszka. W 1903 roku z okazji 25-lecia Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej orkiestra zagrała swój pierwszy większy koncert. Po 25 latach działalności Towarzystwo Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej miało własny budynek, podstawowy sprzęt ratunkowy, umundurowanie na wzór wojskowy i reprezentacyjną orkiestrę.

W czasie I Wojny Światowej większość strażaków wcielono do wojska, natomiast pomieszczenia remizy strażackiej zajmuje szwadron kawalerii węgierskiej. Sala budynku zostaje przekształcona na stajnię dla koni. Po wojnie na nowo zaczęto organizować orkiestrę, kompletować sprzęt, werbować nowych członków, przystąpiono do remontu remizy.

W 1923 roku wszystkie straże w kraju otrzymują jednolitą nazwę: „Ochotnicza Straż Pożarna”. W 1928 roku zostaje poświęcony sztandar, który jednostka otrzymała z okazji 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wybuch II wojny światowej przyczynił się do tego, że straż miała bardzo utrudnione działanie z powodu szykan Niemców z ówczesnym burmistrzem Mszany Dolnej – Władysławem Gelbem na czele. Wówczas zaginęły akta straży, które znajdowały się w remizie. Jej pomieszczenia wykorzystano jako magazyny zbożowe i sortownię skonfiskowanego mienia pożydowskiego. Część sprzętu strażackiego, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Mszany Dolnej, wywiózł i ukrył Stanisław Dobrowolski, który w 1944 roku w konspiracyjnych wyborach Zarządu został wybrany naczelnikiem straży. Po wojnie remiza wymagała kapitalnego remontu, sprzęt został skradziony, zniszczony bądź zużyty. Mimo to, udało się zwerbować strażaków oraz ściągnąć do remizy ocalały sprzęt. Do odbudowy szeregów straży w dużej mierze przyczynili się: Stanisław Dobrowolski, Stanisław Mitana, Maciej Chrustek, Józef Znachowski.

3 lutego 1952 roku w związku ze zmianą organizacyjną w Ochotniczych Strażach Pożarnych zamiast zarządów ustanowiono Komendy Straży. Pierwszym komendantem został Władysław Znachowski. Komenda podjęła decyzję o wybudowaniu wieży strażackiej, którą ukończono w 1953 roku. w 1969 roku walne zebranie podjęło uchwałę o rozbudowaniu budynku remizy. Prace budowlane rozpoczęto w 1971 roku. Wówczas prezesem straży był Kazimierz Pieron, a naczelnikiem Józef Kasprzyk.

O wszystkich działaniach na budowie informowano mieszkańców Mszany Dolnej przez radiowęzeł prowadzony przez Stanisława Szyllera. Dzięki pomocy mszańskiej społeczności, dotacji ze strony państwa z powodzeniem ukończono prace budowlane. Ochotnicza Straż Pożarna mogła obchodzić jubileusz 100-lecia już w nowym budynku. Podczas uroczystości sztandar mszańskiej OSP został udekorowany „Złotym Znakiem Związku” i „Złotą Odznaką za Zasługi dla Pożarnictwa”. Udział wzięło kilkanaście jednostek OSP z różnych miejscowości oraz wielka rzesza ludności Mszany Dolnej i okolicy.

Straż stopniowo otrzymywała oraz z własnych funduszy zakupywała nowy sprzęt bojowy, dzięki czemu obecnie jest nowocześnie wyposażona. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej od 1993 roku z inicjatywy ówczesnego naczelnika Józefa Marszalika zatrudnieni są na etacie kierowcy-mechanicy, którzy pełnią dyżury, co znacznie usprawnia szybki wyjazd do akcji. Mija już 15 rok pracy na tych stanowiskach Mariana Kasprzyka – obecnie naczelnika OSP Mszana Dolna i Wiesława Popiołka.

W 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Akcje, do których wyjeżdżają strażacy obejmują nie tylko pożary, ale również wypadki drogowe i wszelkie klęski żywiołowe.

Budynek „Domu Strażaka” w Mszanie Dolnej staraniami poszczególnych zarządów jest wciąż remontowany, dzięki czemu jest zadbany i wygląda okazale. Ostatnia większa rozbudowa remizy i utwardzenie placu przed budynkiem kostką brukową miało miejsce w 2000 roku. Obecnie wykonywane są prace remontowe wewnątrz, mające między innymi na celu upiększenie sali oraz rozbudowanie i ulepszenie zaplecza kuchennego.

Od 2003 roku w budynku straży pełniła swoje dyżury Podstacja Pogotowia Ratunkowego w Rabce, a od 2005 roku dyżuruje zespół pogotowia Szpitala Powiatowego w Limanowej.

W 2004 roku miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszanie Dolnej. Zasłużeni druhowie otrzymali odznaczenia państwowe i korporacyjne – najważniejsze z nich to odznaczenie „Złotym Krzyżem Zasługi” druha Józefa Kasprzyka – długoletniego naczelnika OSP oraz „Złotym Znakiem Związku” druha Jana Wcisło – długoletniego prezesa OSP, którzy przyczynili się między innymi do rozbudowania mszańskiej straży.

Od października 2006 roku oprócz kierowców OSP Mszana Dolna, całodobowe dyżury pełnią zawodowi strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej. Celem jest usprawnienie akcji ratowniczo-gaśniczych, których na terenie miasta i gminy Mszana Dolna wciąż przybywa.

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej oprócz wyjazdów mających na celu ratowanie ludzkiego życia i mienia biorą również udział w licznych uroczystościach strażackich, państwowych i kościelnych. Wówczas ozdobą imprez jest Orkiestra Dęta OSP w Mszanie Dolnej, której skład osobowy obecnie został znacznie odmłodzony.

Prezesi OSP Mszana Dolna od 1878 roku.

 • 1878-1910 – Solecki Jan
 • 1910-1921 – Niesiołowski Mieczysław
 • 1921-1925 – Fraś Franciszek
 • 1925-1928 – Czapliński Jan
 • 1929-1935 – Dubowy Franciszek
 • 1934-1945 – Pachołek Andrzej
 • 1945-1951 – Krupiński Jan
 • 1958-1964 – Krupiński Jan
 • 1964-1970 – Rogalski Antoni
 • 1970-1991 -Pieron Kazimierz
 • 1991 – 1998 – Wcisło Jan
 • 1998 – 2000 – Aleksandrowicz Andrzej
 • 2000 – 2002 – Wcisło Jan
 • 2002 – 2021 – Antosz Stanisław
 • 2021 – – Piątkowski Bartosz

Naczelnicy OSP Mszana Dolna od 1878 roku.

 • 1878-1910 – Machaj Kazimierz
 • 1910-1921 – Holzer Henryk
 • 1921-1923 – Pachołek Andrzej
 • 1923-1934 – Świętalski Jan
 • 1935-1944 – Dubowy Franciszek
 • 1945-1948 – Dobrowolski Stanisław
 • 1948-1951 – Michalak Stefan
 • 1952-1956 – Znachowski Władysław
 • 1956-1957 – Nawieśniak Marcin
 • 1958-1961 – Michalak Stefan
 • 1962-1964 – Nawieśniak Marcin
 • 1964-1967 – Kasprzyk Józef
 • 1967-1970 – Mucha Stanisław
 • 1970-1979 – Kasprzyk Józef
 • 1979-1991 – Popiołek Kazimierz
 • 1992-1994 – Marszalik Józef
 • 1994-2000 – Piekarczyk Jan
 • 2000-2001 – Stożek Kazimierz
 • 2001-2002 – Antosz Kazimierz
 • 2002-2006 – Popiołek Kazimierz
 • 2006-2007 – Łabuz Paweł
 • 2007-2015 – Kasprzyk Marian
 • 2016-2021 – Popiołek Łukasz
 • 2021 – Kordeczka Michał

Obecny Zarząd OSP Mszana Dolna.

 • Prezes – PIĄTKOWSKI Bartosz
 • Naczelnik – KORDECZKA Michał
 • V-ce Prezes – RATAJ Piotr
 • Z-ca Naczelnika – WACŁAWIK Mariusz
 • Z-ca Naczelnika – POTACZEK Wojciech
 • Skarbnik – KASPRZYK Lidia
 • Sekretarz – STOŻEK Kazimierz
 • Kronikarz – WACŁAWIK Anna
 • Gospodarz – WOJCIACZYK Jgor

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – POPIOŁEK Wiesław
 • Wiceprzewodniczący – ŁABUZ Paweł
 • Sekretarz – CHRUSTEK Stanislaw
Przetłumacz »