„gastrOSPrzęt – wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego oraz Sali z zapleczem kuchennym w OSP w Mszanie Dolnej”

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej realizuje inicjatywę lokalną w obszarze ekonomii społecznej pt. „gastrOSPrzęt – wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego oraz Sali z zapleczem kuchennym w OSP w Mszanie Dolnej”.

Projekt polega na doposażeniu OSP w Mszanie Dolnej w dodatkowy sprzęt gastronomiczny niezbędny do poszerzenia oferty OSP w zakresie wynajmu sali wraz z zapleczem kuchennym oraz stworzenia oferty wypożyczenia sprzętu gastronomicznego dla zainteresowanych osób/podmiotów. Dotychczasowa oferta wynajmu sali, skierowana jest głównie do klientów indywidualnych zainteresowanych organizacją głównie wesel oraz chrzcin i komunii. OSP zamierza poszerzyć swoją ofertę wynajmu sali i skierować ją do nowych grup docelowych takich jak lokalne organizacje, szkoły, przedszkola, DPS, stowarzyszenia działające na rzecz seniorów, KGW i inne. Ponadto OSP planuje poszerzyć zakres działalności odpłatnej, o wypożyczanie sprzętu gastronomicznego innym organizacjom/podmiotom. W tym celu w ramach inicjatywy zostaną zakupione niezbędne naczynia i urządzenia (takie jak np. filiżanki, warniki, patery, garnki, i in.), z których, za niewielką odpłatnością, będą mogły korzystać inne podmioty, w szczególności lokalne organizacje, szkoły, przedszkola, jak też osoby prywatne. Swoje usługi OSP kieruje do trzech sąsiadujących gmin: Gminy Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź i Miasta Mszana Dolna. Realizacja Inicjatywy stwarza możliwość pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność statutową naszego Stowarzyszenia.

Cele projektu:

Cel główny:
Ekonomizacja działalności stowarzyszenia OSP w Mszanie Dolnej poprzez wprowadzenie do oferty stowarzyszenia nowych usług o charakterze odpłatnym oraz na rozszerzeniu oferty dotychczasowej o nowe grupy odbiorców.
Cel szczegółowy:
1) przygotowanie i testowanie nowych i rozszerzonych usług świadczonych odpłatnie przez Stowarzyszenie
2) wzmocnienie potencjału technicznego Stowarzyszenia poprzez jego doposażenie w sprzęt gastronomiczny wykorzystywany do świadczenia usług odpłatnych.

Termin realizacji Inicjatywy: od 29-09-2018 r. do 31-03-2019 r.

Inicjatywa lokalna w obszarze ekonomii społecznej pt. „gastrOSPrzęt – wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego oraz Sali z zapleczem kuchennym w OSP w Mszanie Dolnej” współfinansowana jest ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego tj. Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych (MILA) w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizacji projektu otrzymaliśmy 10000zł dotacji, nasz wkład własny wyniósł 1920zł, zakupiliśmy za to sprzęt gastronomiczny do naszej kuchni, który to następnie był testowany – udostępniany wraz z zapleczem kuchennym potencjalnym odbiorcom. Pierwszymi testującymi w dniu 6 stycznia 2019 roku były przedszkolaki wraz z ich rodzicami i dziadkami, którzy korzystając z naszego nowego sprzętu organizowali zabawę karnawałową połączony z dniem babci i dziadka. Następnie 8 lutego odbywało się spotkanie opłatkowe organizowane przez Emerytów i Rencistów z Mszany Dolnej oraz Kółko Różańcowe. 16 Stycznia 2019 roku spotkanie opłatkowe dla Pensjonariuszy organizował Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, trzy dni później 19 stycznia z kolei Chór Męski im. Ks. Hajduka z Mszany Dolnej. 2 lutego 2019 roku spotkał się Zespół Śpiewaczy Słomcanki. Wszystkie w/w grupy miały możliwość próbowania naszej nowej oferty.

Poniżej publikujemy zdjęcia oraz ofertę wynajęcia Sali wraz z zapleczem kuchennym dla nowych grup odbiorców oraz ofertę wynajmu sprzętu gastronomicznego.

Galeria

Oferta

Przetłumacz »